Rock WrenRock WrenRock WrenRock WrenCalifornia TowheeSpotted TowheeSpotted TowheeHermit ThrushHermit ThrushHermit ThrushCalifornia TowheeBewick's WrenVaried ThrushVaried ThrushVaried ThrushVaried ThrushVaried ThrushMarsh WrenRock Wren at sunset